Ugrás Instagram oldalunkra
Ugrás Facebook oldalunkra
HÁZIREND

Tisztelt Vendégeink!

A Hópihe Apartman azzal a céllal készült, hogy megismertesse vendégeivel a Bakony ezen tájékát, az ember testi-lelki egészségét pozitívan befolyásoló hatásait, élményét! Ennek jegyében köszöntjük kedves vendégünket, és kívánunk jó pihenést, kellemes felüdülést és élményekben gazdag kikapcsolódást. Mindent megteszünk e célok megvalósításáért, azonban ehhez a vendégek együttműködése is nélkülözhetetlen. Ennek érdekében tartjuk szükségesnek az alábbiakban megfogalmazott normák figyelembevételét és betartását. A házirend a nyaraló/üdülő szerződés elválaszthatatlan része.

A legfontosabb telefonszámok:

Rendőrség. 107

Mentők:104

EU SOS: 112

Bejelentkezés

A vendégek kulcsot kapnak, amelyhez a nyaralóban lakó vendég(ek) regisztrálása szükséges. A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a vendég személyazonosságának igazolását jelenti. A személyazonosító okirat bemutatása az apartman számára lényegesnek minősített szerződési feltétel. Hontalanok és nem az Európai Unió állampolgárai esetében a hontalan igazolvány, illetve az útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező.
A nyaralót a megérkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni. A nyaraló korábbi elfoglalása esetén a nyaraló jogosult a szerződésben meghatározott felárat felszámítani.

Kijelentkezés

A távozás napján a vendég a nyaralót a poggyászával, bevitt dolgaival együtt 11:00 óráig köteles elhagyni, és a kulcsot előre egyeztetett módon leadni. A nyaraló későbbi elhagyása esetén a tulajdonos jogosult a szerződésben meghatározott felárat felszámítani. A vendég a tartózkodása ellenértékét legkésőbb a nyaraló kulcsainak átvételekor köteles kiegyenlíteni. A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a nyaraló tulajdonosa jogosult a vendég szállodába bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni. Az utólag felmerült és ki nem egyenlített díj összegét a nyaraló tulajdonosa a vendég bankkártyájára terheli.

Látogatók

A nyaralóban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a tulajdonos kizárja. A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli vendég után teljes árat számol fel a tulajdonos.

18 év alatti vendégek

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a nyaralóban. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért. A nyaraló a szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe. A nyaraló területén, 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.

Nyaraló eszközök, berendezések

A vendég köteles a nyaraló eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég a tulajdonos felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni. A nyaraló berendezési, felszerelési tárgya a nyaraló területéről kizárólag a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. A nyaraló bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a tulajdonos munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti. A nyaraló dolgainak elvitele a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a tulajdonos megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket. A nyaraló bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni a tulajdonosnak. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a tulajdonos kizárja.

Wi-fi

A nyaralóban wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes. A vendég a wi-fi csatlakozás jelszavát a nyaralóba való bejelentkezéskor, kapja meg. A jelszó a wifi doboz hátulján található. A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a nyaraló nem garantálja. A wi-fi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a tulajdonos nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

Biztonság

A nyaraló az épületben és annak külső (utcai) és belső (udvari) környezetében a vendégek és a nyaraló vagyon- és személybiztonsága érdekében zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amely napi 24 órában, folyamatosan készít és rögzít felvételeket. A nyaralói szobában tilos vasalót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot, tabletet, fényképezőgépet, videokamerát – üzemeltetni.

A nyaraló területére be nem vihető dolgok

A nyaraló az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:

  • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
  • a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
  • különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,
  • tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
  • hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
  • pszichotrop anyag,

 

A vendég előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető dolog bevitelét a nyaraló területére. Ha a vendég a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a nyaraló területére, azt a tulajdonos a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja. Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a tulajdonos kizárja. A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a tulajdonosnak.. Az üdülőben tűzvédelmi rendszer került felszerelésre, amely működtetésbe lépés esetén azonnal köteles a vendég a tűzoltóságot 105 számon értesíteni illetve a tűzoltó készüléket üzembe helyezni és minden tőle telhetőt megtenni, hogy a tűz eloltásra kerüljön, vendég kötelezettségei elmulasztása végett teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Dohányzás

A nyaraló nemdohányzó üdülő. Ennek értelmében a nyaraló zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), valamint a nyaralóhoz tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt hely kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata. Amennyiben bármely vendég vagy a nyaraló területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a tulajdonost az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a tulajdonos jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

Tűzvédelem

A nyaraló tűzriasztóval és CO mérővel van felszerelve valamint tűzoltó készülékkel. Amennyiben tűz jelentkezik haladéktalanul köteles a vendég illetve a nyaralóban tartózkodó valamennyi a tűz elhárításához szükséges lépést megtenni valamint értesíteni a tulajdonost illetve a tűzoltókat az ingyenesen hívható 105 számon. Ezen kötelezettségek elmulasztásából eredő kárért, valamint ha a tűzet mulasztásából fakad, teljes vagyonával felel. Amennyiben bármely riasztó megszóló vendég köteles értesíteni a tulajdonost illetve megbízottját.

Napi takarítás

A nyaraló takarítása egy alkalommal történik, amelynek külön díjazása van, szükség esetén előzetes írásbeli kérelemre a szolgáltatás megrendelhető. Környezetvédelmi szempontból kizárólag a fürdőszoba padlózatára helyezett törülközőket cseréli a tulajdonos

Mosás, vasalás

A nyaraló tűzvédelmi szabályzata, értelmében a szobában tilos a vasalás.

Parkolás

A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a nyaraló fedetlen és nem őrzött, de kamerával megfigyelt, parkolójában.

A vendég betegsége, halála

A vendég betegsége/halála esetén az üdülő tulajdonosa a költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében. A vendég fertőző betegsége esetén a nyaraló jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a szerződést. Ebben az esetben a vendég a üdülő felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a üdülőt poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a üdülő a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek megfelelően köteles eljárni. (Ez a rendelet írja elő, hogy mit kell tenni fertőző betegség esetén. A rendelet értelmében, ha ilyen gyanú áll fenn, akkor az üdülő orvost hív, és ő állapítja meg, hogy a vendég fertőző vagy sem.)

Rendellenes magatartás

Miután az üdülő övezetben van, közvetlenül lakott más ingatlanokkal körülvéve, ezért az üdülő területén 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb. Az üdülő területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére. Az üdülő kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

Talált tárgyak                                              

A talált tárgyakat a tulajdonosnak vagy megbízottjának lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a üdülő tulajdonosa  megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a tulajdonos 3 hónapig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat. A tulajdonos által méretük, súlyuk vagy egyéb tulajdonságuk miatt nem őrizhető tárgyakat a tulajdonos haladéktalanul átadja a területileg illetékes jegyzőnek.

A üdülő tulajdonosának kártérítési felelőssége

A üdülő tulajdonosa a vendég üdülőbe bevitt dolgaiban keletkezett kárért – a bevitelből kizárt dolgok kivételével – felelősséggel tartozik, kivéve  készpénzét, értéktárgyát, értékpapírját a szobában lévő széfben helyezze el. Az így keletkezett kárért a nyaraló tulajdonosa legfeljebb a vendég által fizetett egy napi szobaár tízszereséig köteles helytállni. Mentesül a tulajdonos a kártérítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a vendégek és az alkalmazottak körén kívüli elháríthatatlan ok miatt következett be, vagy a kárt a vendég maga okozta.

Tulajdonos és adatai:

Csapó Emőke

8422 Bakonynána, Kossuth Lajos utca 115.

Adószám: 54609448-1-39

Bankszámla szám: 11773487-00724991-00000000

EURO alapú: HU52 1177 3487 0072 4991 0000 0000

Elérhetőség. info@hopihebakonynana.hu  +36 20 573 9949