Ugrás Instagram oldalunkra
Ugrás Facebook oldalunkra
HÁZIREND

Tisztelt Vendégeink!

A Hópihe Apartman azzal a céllal készült, hogy megismertesse vendégeivel a Bakony ezen tájékát, az ember testi-lelki egészségét pozitívan befolyásoló hatásait, élményét! Ennek jegyében köszöntjük kedves vendégünket, és kívánunk jó pihenést, kellemes felüdülést és élményekben gazdag kikapcsolódást. Mindent megteszünk e célok megvalósításáért, azonban ehhez a vendégek együttm?ködése is nélkülözhetetlen. Ennek érdekében tartjuk szükségesnek az alábbiakban megfogalmazott normák figyelembevételét és betartását. A házirend a nyaraló/üdül? szerz?dés elválaszthatatlan része.

A legfontosabb telefonszámok:

Rend?rség. 107

Ment?k:104

EU SOS: 112

Rendezvények

Szálláshelyünket pihenés céljából hoztuk létre, ezért bulizni, hangoskodni vágyó vendégeket nem fogadunk! Azonban kisebb családi összejövetelekre lehet?séget biztosítunk!

Bejelentkezés

A vendégek kulcsot kapnak, amelyhez a nyaralóban lakó vendég(ek) regisztrálása szükséges. A regisztráció a bejelent?lap pontos kitöltését és a vendég személyazonosságának igazolását jelenti. A személyazonosító okirat bemutatása az apartman számára lényegesnek min?sített szerz?dési feltétel. Hontalanok és nem az Európai Unió állampolgárai esetében a hontalan igazolvány, illetve az útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelez?.
A nyaralót a megérkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni. A nyaraló korábbi elfoglalása esetén a nyaraló jogosult a szerz?désben meghatározott felárat felszámítani.

Kijelentkezés

A távozás napján a vendég a nyaralót a poggyászával, bevitt dolgaival együtt 10:00 óráig köteles elhagyni, és a kulcsot el?re egyeztetett módon leadni. A nyaraló kés?bbi elhagyása esetén a tulajdonos jogosult a szerz?désben meghatározott felárat felszámítani. A vendég a tartózkodása ellenértékét legkés?bb a nyaraló kulcsainak átvételekor köteles kiegyenlíteni. A fizetés bármilyen okból történ? megtagadása esetén a nyaraló tulajdonosa jogosult a vendég szállodába bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni. Az utólag felmerült és ki nem egyenlített díj összegét a nyaraló tulajdonosa a vendég bankkártyájára terheli.

Látogatók

A nyaralóban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felel?sséggel tartozik. A látogató által a vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felel?sséget a tulajdonos kizárja. A szobafoglalásban szerepl? létszámon felüli vendég után teljes árat számol fel a tulajdonos.

18 év alatti vendégek

14 éven aluli gyermek csak szül?i vagy más, általa megbízott cselekv?képes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a nyaralóban. A gyermek kísér?i felel?sséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért. A nyaraló a szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szül?i vagy más, az általa megbízott cselekv?képes személy kíséretében veheti igénybe. A nyaraló területén, 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szül?je, általa megbízott cselekv?képes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szül? vagy az általa megbízott cselekv?képes személy teljes felel?sséggel tartozik.

Nyaraló eszközök, berendezések

A vendég köteles a nyaraló eszközeit, berendezéseit rendeltetésszer?en használni. A nem rendeltetésszer? használatból ered? kárt a vendég a tulajdonos felhívására, de legkés?bb a távozása el?tt köteles megtéríteni. A nyaraló berendezési, felszerelési tárgya a nyaraló területér?l kizárólag a tulajdonos el?zetes írásbeli engedélyével vihet? ki. A nyaraló bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a tulajdonos munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti. A nyaraló dolgainak elvitele a tulajdonos el?zetes írásbeli engedélye nélkül b?ncselekménynek min?sül, és ebben az esetben a tulajdonos megteszi a szükséges büntet?jogi és polgári jogi lépéseket. A nyaraló bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni a tulajdonosnak. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebb?l ered? károkért való felel?sséget a tulajdonos kizárja.

Wi-fi

A nyaralóban wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes. A vendég a wi-fi csatlakozás jelszavát a nyaralóba való bejelentkezéskor, kapja meg. A jelszó a wifi doboz hátulján található. A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli m?ködését és elérhet?ségét a nyaraló nem garantálja. A wi-fi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a tulajdonos nem vállal felel?sséget. A szolgáltatást a vendég a saját felel?sségére és kockázatára veszi igénybe.

Biztonság

A nyaraló az épületben és annak küls? (utcai) és bels? (udvari) környezetében a vendégek és a nyaraló vagyon- és személybiztonsága érdekében zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amely napi 24 órában, folyamatosan készít és rögzít felvételeket. A nyaralói szobában tilos vasalót, kávéf?z?t és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot, tabletet, fényképez?gépet, videokamerát – üzemeltetni.

A nyaraló területére be nem vihet? dolgok

A nyaraló az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:

  • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak min?sített dolgok,
  • a hatályos jogszabályokban t?zveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek min?sített anyagok,
  • különösen drága, nagy érték? értéktárgy, muzeális tárgy,
  • t?zijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetev?i,
  • hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
  • pszichotrop anyag,

 

A vendég el?zetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihet? dolog bevitelét a nyaraló területére. Ha a vendég a tulajdonos el?zetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihet? dolgot visz be a nyaraló területére, azt a tulajdonos a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja. Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felel?sséget a tulajdonos kizárja. A vendég teljes kör? jogi és anyagi felel?sséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a tulajdonosnak.. Az üdül?ben t?zvédelmi rendszer került felszerelésre, amely m?ködtetésbe lépés esetén azonnal köteles a vendég a t?zoltóságot 105 számon értesíteni illetve a t?zoltó készüléket üzembe helyezni és minden t?le telhet?t megtenni, hogy a t?z eloltásra kerüljön, vendég kötelezettségei elmulasztása végett teljes kártérítési felel?sséggel tartozik.

Dohányzás

A nyaraló nemdohányzó üdül?. Ennek értelmében a nyaraló zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), valamint a nyaralóhoz tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt hely kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata. Amennyiben bármely vendég vagy a nyaraló területén tartózkodó egyéb személy jogsért? magatartása miatt a tulajdonost az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a tulajdonos jogosult az adott jogsért? magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését t?le követelni.

T?zvédelem

A nyaraló t?zriasztóval és CO mér?vel van felszerelve valamint t?zoltó készülékkel. Amennyiben t?z jelentkezik haladéktalanul köteles a vendég illetve a nyaralóban tartózkodó valamennyi a t?z elhárításához szükséges lépést megtenni valamint értesíteni a tulajdonost illetve a t?zoltókat az ingyenesen hívható 105 számon. Ezen kötelezettségek elmulasztásából ered? kárért, valamint ha a t?zet mulasztásából fakad, teljes vagyonával felel. Amennyiben bármely riasztó megszóló vendég köteles értesíteni a tulajdonost illetve megbízottját.

Napi takarítás

A nyaraló takarítása egy alkalommal történik, amelynek külön díjazása van, szükség esetén el?zetes írásbeli kérelemre a szolgáltatás megrendelhet?. Környezetvédelmi szempontból kizárólag a fürd?szoba padlózatára helyezett törülköz?ket cseréli a tulajdonos

Mosás, vasalás

A nyaraló t?zvédelmi szabályzata, értelmében a szobában tilos a vasalás.

Parkolás

A szállóvendégek gépjárm?vei térítésmentesen parkolhatnak a nyaraló fedetlen és nem ?rzött, de kamerával megfigyelt, parkolójában.

A vendég betegsége, halála

A vendég betegsége/halála esetén az üdül? tulajdonosa a költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illet?leg a számlafizet?je részér?l; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megel?z?en igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében. A vendég fert?z? betegsége esetén a nyaraló jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a szerz?dést. Ebben az esetben a vendég a üdül? felmondásában meghatározott id?tartamon belül köteles a üdül?t poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fert?z? betegség esetén a üdül? a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek megfelel?en köteles eljárni. (Ez a rendelet írja el?, hogy mit kell tenni fert?z? betegség esetén. A rendelet értelmében, ha ilyen gyanú áll fenn, akkor az üdül? orvost hív, és ? állapítja meg, hogy a vendég fert?z? vagy sem.)

Rendellenes magatartás

Miután az üdül? övezetben van, közvetlenül lakott más ingatlanokkal körülvéve, ezért az üdül? területén 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerej? televíziózás, rádiózás stb. Az üdül? területén id?ponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak min?sül vagy min?sülhet, alkalmas mások megfélemlítésére. Az üdül? kizárja a felel?sségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

Talált tárgyak                                              

A talált tárgyakat a tulajdonosnak vagy megbízottjának lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jelleg? cikkeket, gyógyszereket a üdül? tulajdonosa  megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a tulajdonos 1 hónapig ?rzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az ?rzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat. A tulajdonos által méretük, súlyuk vagy egyéb tulajdonságuk miatt nem ?rizhet? tárgyakat a tulajdonos haladéktalanul átadja a területileg illetékes jegyz?nek.

A üdül? tulajdonosának kártérítési felel?ssége

A üdül? tulajdonosa a vendég üdül?be bevitt dolgaiban keletkezett kárért – a bevitelb?l kizárt dolgok kivételével – felel?sséggel tartozik, kivéve  készpénzét, értéktárgyát, értékpapírját a szobában lév? széfben helyezze el. Az így keletkezett kárért a nyaraló tulajdonosa legfeljebb a vendég által fizetett egy napi szobaár tízszereséig köteles helytállni. Mentesül a tulajdonos a kártérítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a vendégek és az alkalmazottak körén kívüli elháríthatatlan ok miatt következett be, vagy a kárt a vendég maga okozta.

Tulajdonos és adatai:

Csapó Em?ke

8422 Bakonynána, Kossuth Lajos utca 115.

Adószám: 54609448-1-39

Bankszámla szám: 11773487-00724991-00000000

EURO alapú: HU52 1177 3487 0072 4991 0000 0000

Elérhet?ség. info@hopihebakonynana.hu  +36 20 573 9949